ماه: اکتبر 2022

دستگاه TARGET 220
ردیاب آنتنی جیوه ای
دستگاه DEEP MASTER X6
فلزیاب KS 700
اسکنر موبایلی روور یوسی Rover UC
ردیاب LRL 1000
دستگاه DEEP MASTER X2
ردیاب توماس 301
دستگاه T1
دستگاه FULL FINDER FF4000